Podstawą prawną najmu jest Tytuł XVII Najem i dzierżawa Kodeksu Cywilnego.

Poniżej prezentujemy istotny dla zagadnienia fragment.

Dział I 
Najem

Rozdział I
Przepisy ogólne

Art. 659.
§ 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do
używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje
się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
§ 2. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego
rodzaju.

Art. 660.
Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna
być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za
zawartą na czas nie oznaczony.

Art. 661.
§1. Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego
terminu za zawarty na czas nie oznaczony. 

§ 2. Najem zawarty między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż lat trzydzieści
poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.