Art. 662. 

§ 1. Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do
umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania
najmu.
§ 2. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają
najemcę.
§ 3. Jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które
wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku
przywrócenia stanu poprzedniego.

Art. 663.
Jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmujące-
go, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może
wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezsku-
tecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych na-
praw na koszt wynajmującego.

Art. 664.
§ 1. Jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do
umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu
za czas trwania wad.
§ 2. Jeżeli w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają
przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały
później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w
czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, najemca może
wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.
§ 3. Roszczenie o obniżenie czynszu z powodu wad rzeczy najętej, jak również
uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia najmu nie przysługuje
najemcy, jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.

Art. 665.
Jeżeli osoba trzecia dochodzi przeciwko najemcy roszczeń dotyczących rzeczy naję-
tej, najemca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wynajmującego.

Art. 666.
§ 1. Najemca powinien przez czas trwania najmu używać rzeczy najętej w sposób
w umowie określony, a gdy umowa nie określa sposobu używania - w sposób
odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy.
§ 2. Jeżeli w czasie trwania najmu okaże się potrzeba napraw, które obciążają
wynajmującego, najemca powinien zawiadomić go o tym niezwłocznie.

Art. 667.
§ 1. Bez zgody wynajmującego najemca nie może czynić w rzeczy zajętej zmian
sprzecznych z umową lub z przeznaczeniem rzeczy.
§ 2. Jeżeli najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z
przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki
sposób albo gdy rzecz zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje ona narażona na
utratę lub uszkodzenie, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez
zachowania terminów wypowiedzenia.

Art. 668.
§ 1. Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do
bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania.
W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia
są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie
używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu.
§ 2. Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy o bezpłatne używanie
lub podnajem rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku
najmu.

Art. 669.
§ 1. Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym.
§ 2. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz
powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma trwać nie dłużej
niż miesiąc - za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc
albo gdy umowa była zawarta na czas nie oznaczony - miesięcznie, do
dziesiątego dnia miesiąca.

Art. 670.
§ 1. Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca
zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo
zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu,
chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu.
§ 2. (skreślony).


Art. 671.
§ 1. Przysługujące wynajmującemu ustawowe prawo zastawu wygasa, gdy rzeczy
obciążone zastawem zostaną z przedmiotu najmu usunięte.
§ 2. Wynajmujący może się sprzeciwić usunięciu rzeczy obciążonych zastawem i
zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległy czynsz nie będzie
zapłacony lub zabezpieczony.
§ 3. W wypadku gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną usunięte na mocy
zarządzenia organu państwowego, wynajmujący zachowuje ustawowe prawo
zastawu, jeżeli przed upływem trzech dni zgłosi je organowi, który zarządził
usunięcie.

Art. 672.
Jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne
okresy płatności, wynajmujący może najem wypowiedzieć bez zachowania terminów
wypowiedzenia.

Art. 673.
§ 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i
najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a
w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.
§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest
płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć
najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy
czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca
kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na
trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.
§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i
najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

Art. 674.
Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca
używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że
najem został przedłużony na czas nie oznaczony.

Art. 675.
§ 1. Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie
pogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy
będące następstwem prawidłowego używania.
§ 2. Jeżeli najemca oddał innej osobie rzecz do bezpłatnego używania lub w
podnajem, obowiązek powyższy ciąży także na tej osobie.
§ 3. Domniemywa się, że rzecz była wydana najemcy w stanie dobrym i
przydatnym do umówionego użytku.

Art. 676.
Jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, mo-
że według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej
ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

Art. 677.
Roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu
uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wy-
najmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu prze-
dawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Art. 678.
§ 1. W razie zbycia rzecz najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w
stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z
zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.
§ 2. Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy,
jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy
pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana.

Art. 679.
§ 1. Jeżeli wskutek wypowiedzenia najmu przez nabywcę rzeczy najętej najemca
jest zmuszony zwrócić rzecz wcześniej, aniżeli byłby zobowiązany według
umowy najmu, może on żądać od zbywcy naprawienia szkody.
§ 2. Najemca powinien niezwłocznie zawiadomić zbywcę o przedwczesnym
wypowiedzeniu przez nabywcę; w przeciwnym razie przysługują zbywcy
przeciwko najemcy wszelkie zarzuty, których najemca nie podniósł, a
których podniesienie pociągnęłoby za sobą bezskuteczność wypowiedzenia
ze strony nabywcy.

Rozdział II
Najem lokalu

Art. 680.
Do najmu lokalu stosuje się przepisy rozdziału poprzedzającego, z zachowaniem
przepisów poniższych.

Art. 6801
.
§ 1. Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi
stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego
służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny
nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje
rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem
dorobków do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o
wspólności ustawowej.
§ 2. Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje
ustania wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych rodziny. Sąd, stosując odpowiednio przepisy o
ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej, może z ważnych
powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu.

Art. 681.
Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności:
drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej
strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń tech-
nicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i od-
pływu wody.

Art. 682.
Jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego
domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem
bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy
wiedział o wadach.

Art. 683.
Najemca lokalu powinien stosować się do porządku domowego, o ile ten nie jest
sprzeczny z uprawnieniami wynikającymi z umowy; powinien również liczyć się z
potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów.

Art. 684.
Najemca może założyć w najętym lokalu oświetlenie elektryczne, gaz, telefon, radio
i inne podobne urządzenia, chyba że sposób ich założenia sprzeciwia się obowiązu-
jącym przepisom albo zagraża bezpieczeństwu nieruchomości. Jeżeli do założenia
urządzeń potrzebne jest współdziałanie wynajmującego, najemca może domagać się
tego współdziałania za zwrotem wynikłych stąd kosztów.

Art. 685.
Jeżeli najemca lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowią-
zującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni
korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym, wynajmujący może wypowie-
dzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Art. 6851
.
Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wyso-
kość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Art. 686.
Ustawowe prawo zastawu wynajmującego lokal mieszkalny rozciąga się także na
wniesione do lokalu ruchomości członków rodziny najemcy razem z nim mieszkają-
cych.

Art. 687.
Jeżeli najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa
pełne okresy płatności, a wynajmujący zamierza najem wypowiedzieć bez zachowa-
nia terminów wypowiedzenia, powinien on uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając
mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu.

Art. 688.
Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie,
najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca
kalendarzowego.

Art. 6881.
§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z
najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.
§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości
czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Art. 6882.
Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bez-
płatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do
osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Art. 689. (skreślony).

Art. 690.
Do ochrony praw najemcy do używania lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o
ochronie własności.

Art. 691.
§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu
wstępują: małżonek nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego
współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do
świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we
wspólnym pożyciu z najemcą.
§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego,
jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.
§ 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu
mieszkalnego wygasa.
§ 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie §
1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby
umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia
stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem
osób, które go wypowiedziały.
§ 5. Przepisów § 1-4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców
lokalu mieszkalnego.

Art. 692.
Przepisów o wypowiedzeniu najmu przez nabywcę rzeczy najętej nie stosuje się do
najmu lokali mieszkalnych, chyba że najemca nie objął jeszcze lokalu.

Dział II
Dzierżawa

Art. 693.
§ 1. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać
dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony 
lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu
umówiony czynsz.
§ 2. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego
rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Art. 694.
Do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem przepisów
poniższych.

Art. 695.
§ 1. Dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po
upływie tego terminu za zawartą na czas nie oznaczony.
§ 2. (skreślony).

Art. 696.
Dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidło-
wej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody
wydzierżawiającego.

Art. 697.
Dzierżawca ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania
przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym.

Art. 698.
§ 1. Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu
dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać.
§ 2. W razie naruszenia powyższego obowiązku wydzierżawiający może
dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Art. 699.
Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie oznaczony, czynsz jest płatny z
dołu w terminie zwyczajowo przyjętym, a w braku takiego zwyczaju - półrocznie z
dołu.

Art. 700.
Jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i
które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacz-
nemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za
dany okres gospodarczy.

Art. 701.
Do rzeczy ruchomych objętych ustawowym prawem zastawu wydzierżawiającego
należą także rzeczy służące do prowadzenia gospodarstwa lub przedsiębiorstwa, je-
żeli znajdują się w obrębie przedmiotu dzierżawy. 

Art. 702.
Jeżeli w umowie zastrzeżono, że oprócz czynszu dzierżawca będzie obowiązany
uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub z posiadaniem przedmiotu
dzierżawy oraz ponosić koszty jego ubezpieczenia, ustawowe prawo zastawu przy-
sługujące wydzierżawiającemu zabezpiecza również roszczenie wydzierżawiającego
względem dzierżawcy o zwrot sum, które z powyższych tytułów zapłacił.

Art. 703.
Jeżeli dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne
okresy płatności, a w wypadku gdy czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopuszcza się
zwłoki z zapłatą ponad trzy miesiące, wydzierżawiający może dzierżawę wypowie-
dzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia. Jednakże wydzierżawiający powinien
uprzedzić dzierżawcę udzielając mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do za-
płaty zaległego czynszu.

Art. 704.
W braku odmiennej umowy dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden
rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy na-
przód przed upływem roku dzierżawnego.

Art. 705.
Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy,
zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować sto-
sownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.

Art. 706.
Jeżeli przy zakończeniu dzierżawy dzierżawca gruntu rolnego pozostawia zgodnie ze
swym obowiązkiem zasiewy, może on żądać zwrotu poczynionych na te zasiewy
nakładów o tyle, o ile wbrew wymaganiom prawidłowej gospodarki nie otrzymał
odpowiednich zasiewów przy rozpoczęciu dzierżawy.

Art. 707.
Jeżeli dzierżawa kończy się przed upływem roku dzierżawnego, dzierżawca obowią-
zany jest zapłacić czynsz w takim stosunku, w jakim pożytki, które w tym roku po-
brał lub mógł pobrać, pozostają do pożytków z całego roku dzierżawnego.

Art. 708.
Przepisy działu niniejszego stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy osoba biorąca
nieruchomość rolną do używania i pobierania pożytków nie jest obowiązana do uisz-
czania czynszu, lecz tylko do ponoszenia podatków i innych ciężarów związanych z
własnością lub z posiadaniem gruntu.

Art. 709.
Przepisy o dzierżawie rzeczy stosuje się odpowiednio do dzierżawy praw.