Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z serwisu NajNajem.pl. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez właściciela Serwisu. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 14 dni od momentu powiadomienia Użytkowników na stronie internetowej Serwisu o wprowadzonych zmianach. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych.
2. Właścicielem Serwisu jest UC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-801, przy ul. Techników 6/17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354188 z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, NIP 9532607894, zwana dalej Operatorem.
3. Warunkiem uzyskania dostępu do serwisu NajNajem.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową.
4. Definicje
Operator – spółka UC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-801, przy ul. Techników 6/17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354188 z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, NIP 9532607894.
Serwis NajNajem.pl — prowadzony przez Operatora internetowy serwis w domenie internetowej NajNajem.pl. Dopuszcza się dostępność Serwisu w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora.
Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w trybie przewidzianym w Regulaminie zamieściła Ogłoszenie w Serwisie.
Konto Użytkownika — zindywidualizowany zapis informatyczny stworzony na rzecz Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego logowania się w NajNajem.pl, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu, chroniony nazwą Użytkownika i hasłem.
Post — zredagowana przez Użytkownika informacja na forum. 
Regulamin — niniejszy Regulamin.
Cennik — lista opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu ustalana przez Operatora.

Warunki korzystania z portalu NajNajem.pl
5. Posty dodawane w Serwisie nie mogą być dodawane anonimowo. Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu jest zarejestrowanie Konta przez Użytkownika. Operator wymaga od użytkownika uzupełnienia poszczególnych danych kontaktowych wg formularza rejestracyjnego. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora - zgodnie z RODO -  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Polityka prywatności i informacja o cookies.

Użytkownik wyraża również zgodę na wysyłanie na podany przeze siebie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług oferowanych przez Operatora  (zgodnie z RODO).
6. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji Konta oraz wszystkich czynności w Serwisie może dokonać wyłącznie osoba, która jest uprawniona do reprezentowania tego podmiotu.
7. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego przez Operatora w Serwisie oraz poprzez akceptację Regulaminu. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji, Użytkownik jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie.
8. Zabronione jest podawanie przez Użytkownika niepełnych bądź nieprawdziwych danych, o których mowa w punkcie 5, jak również usuwanie tych danych w trakcie korzystania z usług Serwisu.
9. Post pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie redaguje jego treść. Operator nie ingeruje w treść postów, chyba że naruszają one regulamin i prawo.
10. Treść postu na forum musi być rzetelna, niewprowadzająca w błąd i zgodna ze stanem faktycznym. 
11. Treść postu nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię Operatora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu, w tym za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
12. Zamieszczanie postów w ramach Serwisu NajNajem.pl jest darmowe. 
13. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z postami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie postów, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.
14. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec osób odwiedzających Serwis za treść i rzetelność postów lub za ich zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami albo normami moralnymi i etycznymi.
15. W przypadku gdy osoba odwiedzająca Serwis lub inny podmiot trzeci wystąpi przeciwko Operatorowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Operatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Użytkownik naprawi Operatorowi wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.
16. Postanowienia pkt. poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia przeciwko Operatorowi lub jej pracownikom postępowania administracyjnego, sądowego lub karnego, wywołanego lub pozostającego w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych.
17. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia.
18. Operator oraz Użytkownik, a także Operator oraz osoba odwiedzająca Serwis, o ile Użytkownik lub osoba odwiedzająca korzystają z Serwisu jako przedsiębiorcy w rozumieniu powszechnie obowiązującego prawa, wyłączają w stosunkach pomiędzy sobą wszelką ewentualną odpowiedzialność Operatora za szkodę spowodowaną prawidłowym lub nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania Serwisu, w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub implementacji plików typu cookies, skryptów i  wirusów.
19. Zabronione są wszelkie działania, które faktycznie lub potencjalnie utrudniają albo uniemożliwiają prawidłowe działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia prowadzenia takich działań przez Użytkownika wszelkie uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe. Te same konsekwencje będą zastosowane w przypadku działań faktycznych lub potencjalnych na szkodę Operatora, jego dobrego imienia i wizerunku.
20. Operator ma prawo do usunięcia każdego postu lub zablokowania Konta Użytkownika, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem posta lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu, złamania regulaminu lub złamania prawa. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi lub Serwisowi.
21. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje dostępne na stronach internetowych serwisu NajNajem.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
22. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu NajNajem.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Operatora i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Operatora oraz Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu NajNajem.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Operatora.
23. Operator nie odpowiada za jakość usług dostawców Internetu, a w szczególności za przerwy i inne zakłócenia w dostawie sygnału przez łącza internetowe. Jednocześnie Operator deklaruje, że dołoży należytej staranności w celu prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Serwisu.
24. Niezależnie od pkt. 28 Operator jest uprawniony do czasowych przerw w świadczeniu usług związanych z funkcjonowaniem Serwisu, co objawiać się może przerwami lub opóźnieniami w ich funkcjonowaniu w całości lub odnośnie ich poszczególnych funkcjonalności. Przerwy te spowodowane mogą być modyfikacją lub konserwacją Serwisu.
25. Operator nie odpowiada za:
a) brak zainteresowania przedmiotem postu,
b) działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
c) składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

Zamieszczanie i edytowanie postów

26. Post może zawierać jedynie treści związane z wynajmem i dzierżawą.
27. Korzystanie z forum w Serwisie NajNajem.pl wymaga:
a) zarejestrowania Konta Użytkownika z podaniem co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe,
b) zaakceptowania Regulaminu,
28. Po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich czynności wymienionych w pkt. poprzedzającym Operator przesyła na adres wskazany w formularzu wiadomość.
29. Zamieszczenie w Serwisie postu zawierającego pliki multimedialne (np. zdjęcia, filmy, itp.) zgodnego z treścią Regulaminu, oznacza, że Użytkownik posiada co do danego utworu całość majątkowych praw autorskich i udziela Operatorowi nieodpłatnej licencji bez prawa do sublicencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania danego utworu, a także do modyfikowania, rozporządzania i wykorzystywania danego utworu, w celach promocyjnych i informacyjnych odnośnie usług Operatora, w szczególności poprzez powielanie, publikację i wyświetlanie dla nieograniczonego kręgu odbiorców, w dowolnej formie, w dowolny sposób, w dowolnym medium i miejscu, oraz na dowolnym nośniku.
30. Operator jest upoważniony w każdym czasie do usunięcia danego postu z Serwisu.

Reklamacje

31. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi.
32. Reklamacje należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem maila lub listownie.
33. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację posta, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
34. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
35. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Operator zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
36. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Operator zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany terminie wyjaśnienia sprawy.
37. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą korespondencji elektronicznej na adres wskazany w reklamacji lub adres Użytkownika posiadany przez Operatora.
38. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia i Użytkownika nie będą rozpatrywane.

Polityka prywatności

39. Administratorem Państwa danych osobowych jest UC Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy:

UC Consulting sp. z o.o.
85-801 Bydgoszcz
Ul. Techników 6/17
NIP: 9532607894
e-mail: kontakt@ucconsulting.pl
Tel. 607-290-903
40. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
Artur Podolski
UC Consulting sp. z o.o.
85-801 Bydgoszcz
Ul. Techników 6/17
NIP: 9532607894
e-mail: kontakt@ucconsulting.pl
Tel. 607-290-903
41. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celu marketingowym oraz wykonania umowy.
Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

42. Dane nie są przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
43. Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mają Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Macie Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Macie Państwo prawo zażądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.”
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
44. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz realizacji umowy.
Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Obecnie okres ten wynosi 10 lat.
45. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
46. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
47. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych.
48. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

49. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

50. Poufne informacje dotyczące Użytkowników oraz dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
51. Operator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu NajNajem.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Postanowienia końcowe
52. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach serwisu NajNajem.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24-05-2018 r.